Ekomodernistien energiapoliittiset linjaukset 2023

Tuulivoima ja aurinkoenergia

Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto lisääntyvät voimakkaasti. Panoksia tulee suunnata niiden voimakkaasti vaihtelevasta tuotannosta (kts. kuva 1) syntyvien haittojen, kustannusten ja riskien pienentämiseen ja hallitsemiseen sekä eri viranomaisprosessien pullonkaulojen poistoon. Siirtolinjoja ja verkkoa on syytä vahvistaa ja tuulituotantoa mahdollistaa myös Itä-Suomeen siten, että maanpuolustuskykymme ei heikkene. Aurinkoenergian sijoituksessa rakennettu ympäristö tulee olla etusijalla, jotta luonnolle jää tilaa.

Kuva 1: Nordpoolin alueen tuulituotanto tunneittain syyskuussa 2022. Laajemmallakin alueella tuotanto vaihtelee rajusti. Data: Nordpool.

Bioenergia

Biomassan suoraan polttoon ei tule kannustaa, vaan sille on syytä kehittää korkeamman jalostusarvon käyttöä esimerkiksi raaka-aineena. Puun ja biomassan energiakäyttö voi olla järkevää maltillisessa mittakaavassa siellä, missä energiajakeita syntyy lähellä, muun toiminnan ohella. Toiminnan mittakaavan täytyy pysyä kestävissä rajoissa niin talouden, ympäristön biodiversiteetin kuin metsien hiilinielujen ja varastojenkin kannalta. Ympäristöstä nykyistä suurempi osa tulee vapauttaa ihmisen toiminnalta.

Ydinvoima

Suomelle on syytä perustaa oma kansallinen, riittävästi budjetoitu ydinvoimaohjelma. Ohjelman tulee tähdätä sekä pienreaktoreiden että suurten laitosten mahdollisimman nopeaan luvitukseen, rakentamiseen ja käyttöönottoon sekä rakentamisen rahoituskustannusten ja riskien pienentämiseen. Ydinvoimaohjelma panostaisi myös ydinalan koulutukseen ja tuotekehitykseen, ja selvittäisi Suomen mahdollisuuksia tarjota käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspalveluita muille maille.

Pien- ja minireaktorit tarjoavat paikallista kaukolämpöä, sähkön ja lämmön joustavaa yhteistuotantoa, teollisuuden prosessihöyryä sekä paikallista, luotettavaa vedyntuotantoa. Isommat reaktorit tarjoavat skaalautuvaa, luotettavaa puhdasta sähköä esimerkiksi massiiviseen vedyn tuotantoon. Nämä ovat kohteita, joita on hankalaa toteuttaa vaihtelevatuottoisella sähköntuotannolla. Politiikan ja luvituksen tulee kannustaa useamman laitoksen sarjatuotantoon. Lisäksi on mahdollistettava telakkavalmisteiset, merelle tai rannikolle sijoitettavat pienet tai isommat ydinvoimalat. Tähän liittyvää tuotekehitystä, demohankkeita ja kansainvälisiä kumppanuuksia tulee edistää.

Vety ja sähköpolttoaineet

Uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn sijaan tulee keskittyä teknologianeutraalisti ja vähäpäästöisesti tuotettuun vetyyn. Näin hinta saadaan alas ja tuotanto nopeammin teolliseen mittakaavaan. Puhtaan vedyn sekä siitä tehtävien kemikaalien ja sähköpolttoaineiden tuotannon, siirron, varastoinnin ja käytön edellytyksiä Suomessa tulee edelleen kehittää. Vedyn tuotanto voi myös auttaa sähkön hintavaihteluiden hillitsemisessä. Sähköpolttoaineet ovat sähköllä elektrolyysin avulla valmistetun vedyn ja hiilen (kuten bensiini, metaani, lentokerosiini) tai vedyn ja typen (kuten ammoniakki) yhdisteitä.

Energiajärjestelmän joustavuus ja luotettavuus

Tuulivoiman kasvun myötä voimakkaasti vaihteleva sähkön hinta heikentää niin kotitalouksien kuin yritystenkin kykyä suunnitella toimintaansa ja investoida tulevaisuutta ajatellen. Järkevillä ja automatisoiduilla kulutusjoustoilla hintojen vaihtelua voidaan hillitä ilman elintason tai tuottavuuden merkittävää laskua. Tähän soveltuvat esimerkiksi järjestelmät, jotka ohjaavat vesivaraajia, tilojen lämmitystä ja jäähdytystä ja sähköautojen latausta sähkön pörssihintojen mukaan. Tällaisiin investointeihin tulee kannustaa, ja niiden mahdollisuuksista tiedottaa kuluttajia ja yrityksiä nykyistä paremmin. Lisäksi luotettavuudesta ja esimerkiksi sähköverkolle tarjottavasta inertiasta on syytä palkita niiden tuottajia. Ne tuottavat järjestelmälle arvoa.

Lataa PDF: Taustat ja oletukset energiapoliittisille linjauksille

Print Friendly, PDF & Email
X