Kunnille uusi suunnittelutyökalu ilmastotyön tueksi

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisi kunnille ja maakunnille suunnatun uuden suunnittelutyökalun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Suunnittelutyökalu täydentää helmikuussa 2020 julkaistua kasvihuonekaasupäästöjen laskentajärjestelmää, joka mahdollistaa kuntien ilmastotoimien jälkiseurannan usean eri päästösektorin osalta. Vaikka päästövähennykset toteutuvat suurelta osin kansallisten toimien kautta, tapahtuu käytännön toimeenpano kuitenkin paikallisella tasolla. 

Uudella suunnittelutyökalulla voidaan muodostaa kunkin kunnan päästötilanteeseen sekä päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin perustuvia päästöskenaarioita. Suunnittelun avulla on mahdollista arvioida, minkälaisia muutoksia eri sektoreilla tarvitaan, jotta asetettuihin päästövähennystavoitteisiin päästään. Lisäksi työkalun tarkoitus on tukea alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusten arviointia. Kunnille lähtöoletukseksi rakennetussa perusskenaariossa huomioidaan Suomen tulevaan päästökehitykseen rinnastetut ilmastopolitiikan toimet, kuten energia- ja ilmastostrategia, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä jakeluvelvoitelaki. Perusskenaariossa kuntakohtaisten väestöennusteiden vaikutus päästökehitykseen on myös otettu huomioon. 

Suunnittelutyökalu osoittaa, että päästöjen vähentämisessä lämmitystapamuutokset ovat keskeisessä roolissa. Uudisrakennusten energiankulutuksen merkitys vaihtelee suuresti pienempien maaseutukuntien ja kasvukeskusten välillä. Tieliikenteen tarkastelu on työkalussa jaettu ajosuoritteisiin vaikuttavien tekijöiden ja ajoneuvokannan käyttövoimajakauman määrittelyyn. Väestömäärältään pienissä kunnissa joukkoliikenteen lisääminen ei ole kovin tehokas tapa vähentää päästöjä, kun taas suuremmissa kaupungeissa henkilöautoilua voidaan korvata toimivalla joukkoliikenteellä. Asukasluvusta riippumatta kuntien tieliikennepäästövähennyksien saavuttamiseksi keskeisintä on siirtyä vähäpäästöisiin käyttövoimiin, kuten sähköautoihin. Rakennusten lämmitystavan ja tieliikenteen lisäksi suunnittelutyökalu sisältää myös muut päästölaskentajärjestelmän mukaiset päästösektorit sekä erilaiset päästöhyvitykset. Työkalua on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää niin, että yksittäisten toimenpiteiden päästövaikutuksia voitaisiin tutkia entistä tarkemmin. 

Suomen ympäristökeskuksen artikkeli täällä.

Tutustu kasvihuonepäästöjen skenaariotyökaluun täällä.

Print Friendly, PDF & Email
X