Lausunto Suomen meripolitiikan luonnokseen

Suomen ekomodernistit ry kiittää mahdollisuudesta jättää lausunto Suomen meripolitiikan luonnokseen. Olemme tyytyväisiä, että luonnoksessa mainitaan tietoon perustuva päätöksenteko, sillä ainoastaan tieteeseen ja tietoon pohjautuvalla päätöksillä voidaan luoda kestäviä päätöksiä.  Parannusehdotuksemme:

  • Meriliikenteen aiheuttamien haittojen rajoittamisessa tulee keskittyä merenkulun suurimpaan ongelmakohtaan, kasvihuonekaasupäästöihin. Tällä hetkellä näiden päästöjen rajoittaminen ei ole ollut ympäristönormien laadinnassa prioriteetti.
  • Meripolitiikassa tulee ottaa huomioida Pariisin sopimuksen vaatimat päästövähennykset. Meriliikenteen nykyiset päästövähennystoimenpiteet eivät ole linjassa vaadittavien ilmastonsuojelutoimenpiteiden kanssa. Meriliikenteessä pitää pyrkiä nollapäästöisyyteen 2040- luvulla.
  • Meripolitiikassa tulee yksiselitteisesti asettaa päästöjen ja muiden haittojen kuriin saaminen kasvun tavoittelun edelle.
  • Nollapäästöisyyteen pääsemiseksi tarvitaan mm. lyhyempien yhteyksien sähköistämistä, vähäpäästöisellä sähköllä tuotettujen synteettisten polttoaineiden käyttämistä, ydinvoiman hyväksymistä laivojen voimanlähteenä ja tuulienergian hyödyntämistä. Meriliikenteen täytyy muuttua radikaalisti, jotta öljyn ja maakaasun käytöstä voidaan luopua.
  • Investoinnit fossiilista energiaa tukevaan infrastruktuuriin tulee lopettaa, sillä päästövähennystarve ja investointien käyttöikä ovat ristiriidassa.
  • Koska merialueet kattavat pääosan maapallon pinta-alasta, on odotettavissa, että monet ilmaston lämmetessä tarvittavat keinotekoiset viilennyskeinot toteutetaan merialueilla. Meripolitiikassa tulisi ennakoida merialueiden käyttöä ns. geoengineering-hankkeisiin.
  • Meripolitiikassa tulee ottaa vahvemmin huomioon myös ilmastonmuutokseen varautuminen. Globaalisti tarve mm. rantojen eroosiosuojaukselle ja muulle vesirakentamiselle tulee merenpinnan noustessa kasvamaan.
  • Koska meriliikenne pohjautuu lähes pelkästään polttamalla tuotettuun energiaan ja päästöjen merkittävä vähentäminen keskipitkällä aikavälillä on vaikeaa, pitää meripolitiikan yhdeksi vaihtoehdoksi ottaa myös kuljetus- ja matkustustarpeen vähentäminen.
  • Meripolitiikassa Suomen pitää ajaa aktiivisesti tieteeseen pohjautuvaa kalakantojen suojelua mm. arktisilla alueilla ja Itämerellä.
  • Meripolitiikan tavoitteiden ja toimien pitää heijastua myös meripolitiikan ulkopuolelle, jotta ongelmat voidaan korjata siellä missä ne syntyvät.  Esimerkiksi merten mikromuovien määrästä yli 60% syntyy autoilusta (Ruotsi, Norja). Tässä tapauksessa autoilun määrää pitää laskea ja kehittää mm. EU lainsäädännön kautta sellaisia renkaita, jotka aiheuttavat vähemmän mikromuovipäästöjä.

Suomen Ekomodernistit ry on vuonna 2015 perustettu ympäristöjärjestö, joka korostaa ihmis- ja tiedemyönteistä näkökulmaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

Suomen Ekomodernistit ry, 15.11.2018

Lisätietoja:
Tea Törmänen, Suomen Ekomodernist ry:n hallituksen puheenjohtaja, 0456157432
info@ekomodernismi.fi / https://ekomodernismi.fi / @Ekomodernistit

(PDF)

Print Friendly, PDF & Email
X