Suomen ekosysteemiobservatorio FEO nivoo yhteen tietoa luonnon tilasta

Kuten Suomen ekomodernistit toteaa kannanotoissaan, ilmastonmuutos ja biodiversiteetin tuhoutuminen ovat ajankohtaisimmat ja akuuteimmat ympäristöongelmat globaalisti. Luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee ihmisen luontoa kestämättömästi kuormittavan toiminnan ja ilmastonmuutoksen etenemisen seurauksena. Suomen ekomodernistit haluaa edistää maapinta-alojen ihmiskäytön ja luontoarvojen lomittumista niin, että esimerkiksi erilaiset talouden tuotantomenetelmät olisivat yhteensopivia biodiversiteetin säilyttämisen kanssa. Ekosysteemien laajamittainen seuranta, tutkimus ja arviointi ovat ensiarvoisen tärkeitä ympäristöongelmien ennakoimisessa sekä niiden hillitsemisessä.

Muutokset ympäristössä tapahtuvat nyt ennennäkemättömän nopeasti eivätkä nykyiset seurantamenetelmät pysty vastaamaan eri tahojen tiedontarpeeseen. Kaiken lisäksi luonnon tilan seurantaa on vähennetty viimeiset kymmenen vuotta, vaikka teknologia on kehittynyt valtavasti ja sitä olisi mahdollista hyödyntää tehokkaammin. Edes luonnonsuojelualueilla ei ole tällä hetkellä systemaattista elinympäristöjen laadun seurantaa. Edellä mainituista syistä marraskuussa 2020 julkaistiin Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO – Finnish Ecosystem Observatory), joka on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda vuoteen 2024 mennessä kansallinen yhteistyöverkosto ja tietoalusta ekosysteemien tilasta. Organisoitu järjestelmä on erittäin tervetullut, sillä erilaisten digitaalisten aineistojen määrä sekä saavutettavuus lisääntyvät jatkuvasti ja myös analyysi- ja mallinnusmenetelmät alati kehittyvät. Luonnon tilan seurantaa tukevat toiminnot ovat nyt hajallaan, mikä vaikeuttaa niiden hyödyntämistä esimerkiksi kunnissa, maakunnissa ja tutkimuslaitoksissa. Tiivistettynä FEOn suunnitelmassa korostuvat datavirtojen hallinta, seurantamenetelmien modernisointi ja tuotetun tiedon sovittaminen demokraattiseen päätöksentekoon.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Metsäkeskus, Maanmittauslaitos, ELY-keskukset ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC).

Lue aiheesta lisää FEOn hankesivuilta!

Ajankohtaisimmat tiedot Suomen luonnon tilasta löydät täältä.

Print Friendly, PDF & Email
X